PI/2018/190 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z046703-2018
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/190
Dátum začiatku PK: 11.09.2018
Dátum konca PK: 24.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.09.2018
Ukončenie štádia: 11.09.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.09.2018
Ukončenie štádia: 24.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)