PI/2018/17 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2878/2018-3.3
Podnet: Transpozícia vybraných ustanovení smernice (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie - príloha III časti 2 týkajúca sa opatrení na riadenie emisií amoniaku z poľnohospodárskych aktivít.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/17
Dátum začiatku PK: 18.01.2018
Dátum konca PK: 31.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.01.2018
Ukončenie štádia: 18.01.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.01.2018
Ukončenie štádia: 17.01.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.01.2018
Ukončenie štádia: 18.01.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)