PI/2018/13 Návrh Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7245/2018-M_OPVA
Podnet: Návrh vyhlášky stanovuje na základe splnomocňovacieho ustanovenia návrhu zákona niektoré podrobnosti jeho vykonávania.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/13
Dátum začiatku PK: 15.01.2018
Dátum konca PK: 19.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.01.2018
Ukončenie štádia: 15.01.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.01.2018
Ukončenie štádia: 19.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)