PI/2018/119 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z029373-2018
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/119
Dátum začiatku PK: 07.06.2018
Dátum konca PK: 20.06.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.06.2018
Ukončenie štádia: 07.06.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.06.2018
Ukončenie štádia: 20.06.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)