PI/2018/118 Návrh vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z .... 2018 o zaručenej konverzii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2484/2018/oLG-01
Podnet: Vykonávací predpis k zaručenej konverzii
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii
vydaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 59 ods. 1 písm. e) zákona o e-Governmente sa po novelizácii zákona o e-Governmente č. 238/2017 Z. z. stal neaktuálnym a je potrebné ho nahradiť novou právnou úpravou.
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/118
Dátum začiatku PK: 06.06.2018
Dátum konca PK: 19.06.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.06.2018
Ukončenie štádia: 06.06.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.06.2018
Ukončenie štádia: 19.06.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)