PI/2018/117 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky z ... 2018, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z. ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S07608-2018-OL_2
Podnet: § 3 ods. 8 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/117
Dátum začiatku PK: 04.06.2018
Dátum konca PK: 15.06.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.06.2018
Ukončenie štádia: 04.06.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.06.2018
Ukončenie štádia: 15.06.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)