PI/2018/11 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S02345-2018-OL
Podnet: Transpozícia smernice Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015
ktorou sa ustanovujú spoločné metódy posudzovania hluku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/11
Dátum začiatku PK: 12.01.2018
Dátum konca PK: 25.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.01.2018
Ukončenie štádia: 12.01.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.01.2018
Ukončenie štádia: 25.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)