PI/2018/104 Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Technické normy
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2018/300005929/02025
Podnet: § 19 zákona č. 60/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/104
Dátum začiatku PK: 21.05.2018
Dátum konca PK: 31.05.2018
Dátum ukončenia procesu: 25.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.05.2018
Ukončenie štádia: 21.05.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.05.2018
Ukončenie štádia: 31.05.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 01.06.2018
Ukončenie štádia: 25.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)