PI/2017/50 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 3281/2017-4.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/50
Dátum začiatku PK: 02.03.2017
Dátum konca PK: 08.03.2017
Dátum ukončenia procesu: 09.03.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.03.2017
Ukončenie štádia: 01.03.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.03.2017
Ukončenie štádia: 08.03.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 09.03.2017
Ukončenie štádia: 09.03.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)