PI/2017/44 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 966/1039/2017
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/44
Dátum začiatku PK: 20.02.2017
Dátum konca PK: 03.03.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.02.2017
Ukončenie štádia: 20.02.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.02.2017
Ukončenie štádia: 03.03.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)