PI/2017/39 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z.........2017, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky v znení vyhlášky č. 284/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10334/2017/SBPMR
Podnet: V súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/39
Dátum začiatku PK: 14.02.2017
Dátum konca PK: 27.02.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia: 14.02.2017
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia: 28.02.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)