PI/2017/288 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2017/300/015731/04699
Podnet: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice Rady 2009/142/ES
ktoré zruší a nahradí smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/142/ES týkajúcu sa spotrebičov spaľujúcich plynné palivá.
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/288
Dátum začiatku PK: 01.12.2017
Dátum konca PK: 14.12.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia: 01.12.2017
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia: 14.12.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)