PI/2017/251 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa samosprávnych krajov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré z
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S00895-2017-OPMZ-2
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/251
Dátum začiatku PK: 26.10.2017
Dátum konca PK: 09.11.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 26.10.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)