PI/2017/216 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Geológia, geodézia, kartografia
Lesy a lesné hospodárstvo
Stavebníctvo a architektúra
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Veterinárna starostlivosť
Obyvateľstvo a občianstvo
Energetika a priemysel
Poľovníctvo a rybárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2256/6825/2017/oLG
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/216
Dátum začiatku PK: 02.10.2017
Dátum konca PK: 13.10.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.10.2017
Ukončenie štádia: 02.10.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.10.2017
Ukončenie štádia: 13.10.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)