PI/2017/153 Predbežná informácia k návrhu opatrenia, ktorým sa dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v znení Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/19926/2015-74

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014774/2017-74
Podnet: Legislatívny plán úloh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/153
Dátum začiatku PK: 11.07.2017
Dátum konca PK: 24.07.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.07.2017
Ukončenie štádia: 11.07.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.07.2017
Ukončenie štádia: 24.07.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)