PI/2017/140 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 14953/2017–M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/140
Dátum začiatku PK: 23.06.2017
Dátum konca PK: 07.07.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.06.2017
Ukončenie štádia: 23.06.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.06.2017
Ukončenie štádia: 07.07.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)