PI/2017/126 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 26203/2017/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Čelinský, Miroslav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/126
Dátum začiatku PK: 06.06.2017
Dátum konca PK: 19.06.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.06.2017
Ukončenie štádia: 06.06.2017
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.06.2017
Ukončenie štádia: 19.06.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)