PI/2016/99 Predbežná informácia k návrhu nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 6874/2016-4.2
Podnet: Požiadavka vykonávacieho predpisu k zákonu č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 409/2014 Z. z
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/99
Dátum začiatku PK: 22.07.2016
Dátum konca PK: 05.08.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.07.2016
Ukončenie štádia: 22.07.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.07.2016
Ukončenie štádia: 05.08.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)