PI/2016/199 Návrh vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zápise autentifikačných certifikátov do registra autentifikačných certifikátov a o žiadosti o tento zápis

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8511/2016/SVL
Podnet: § 59 ods. 2 písm. f) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/199
Dátum začiatku PK: 01.12.2016
Dátum konca PK: 05.12.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.11.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 05.12.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)