PI/2016/191 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Ľudské práva
Ústava, ústavné zákony
Ústavné súdnictvo
Finančné právo
Ochrana osobných údajov
Obyvateľstvo a občianstvo
Priestupkové konanie, konanie o sťažnostiach
Štátna správa
Územná samospráva
Občianske súdne konanie
Občiansko-právne vzťahy
Záväzkové a zmluvné právo
Obchodné tajomstvo
Stavovské obchodné organizácie, komory
Zmluvy v obchodnom práve
Obchodné záväzkové vzťahy
Obchodné spoločnosti a družstvá
Orgány ochrany práva
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 48366/2016/110
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/191
Dátum začiatku PK: 23.11.2016
Dátum konca PK: 06.12.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.11.2016
Ukončenie štádia: 23.11.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.11.2016
Ukončenie štádia: 06.12.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)