PI/2016/186 Návrh zákona č. .../2017 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 32015/2016-2062
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/186
Dátum začiatku PK: 09.11.2016
Dátum konca PK: 23.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 09.11.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 23.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)