PI/2016/181 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: LPO - 10194/2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Frindrichová, Mária, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/181
Dátum začiatku PK: 03.11.2016
Dátum konca PK: 24.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: 24.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)