PI/2016/170 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu a návrhu predpisu s fiškálnou požiadavkou alebo s finančnou požiadavkou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2016/300/009652/03294
Podnet: § 8a ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. xxx/2016 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/170
Dátum začiatku PK: 25.10.2016
Dátum konca PK: 07.11.2016
Dátum ukončenia procesu: 30.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.10.2016
Ukončenie štádia: 25.10.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.10.2016
Ukončenie štádia: 07.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 08.11.2016
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)