PI/2016/169 Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa určujú činnosti súvisiace s poskytovaním slovenských technických noriem a výška poplatkov, ktorú je oprávnený vyberať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za tieto činnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Technické normy
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2016/300/009651/03293
Podnet: § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. xxx/2016 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/169
Dátum začiatku PK: 25.10.2016
Dátum konca PK: 07.11.2016
Dátum ukončenia procesu: 08.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.10.2016
Ukončenie štádia: 25.10.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.10.2016
Ukončenie štádia: 07.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 08.11.2016
Ukončenie štádia: 08.11.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)