PI/2016/164 Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ochrana spotrebiteľa
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 31006/2016-2062
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/164
Dátum začiatku PK: 21.10.2016
Dátum konca PK: 04.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia: 21.10.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia: 04.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)