PI/2016/136 Návrh novely zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7784/2016-1.10
Podnet: Cieľom novely zákona je zapracovať požadované zmeny vyplývajúce z praxe pri zhromažďovaní a spravovaní národného registra uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne. Dôležité je zjednotiť nahlasovanie údajov do národného registra znečisťovania od prevádzkovateľov
ktorí nahlasujú údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok
ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES
ako aj podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/136
Dátum začiatku PK: 28.09.2016
Dátum konca PK: 18.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia: 28.09.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia: 18.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)