PI/2016/133 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Občianske právo
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 33582/2016/BA
Podnet: § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach - Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Holjenčík, Jozef, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/133
Dátum začiatku PK: 13.09.2016
Dátum konca PK: 30.09.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.09.2016
Ukončenie štádia: 13.09.2016
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.09.2016
Ukončenie štádia: 30.09.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)