PI/2016/132 Predbežná informácia k materiálu - Opatrenie Dopravného úradu o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 16505/2016/OLP
Podnet: Nadobudnutím účinnosti zákona č. 259/2015 Z.z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
bola do zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prebratá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012
ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor a účinnosťou vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/909 z 12. júna 2015 o metódach výpočtu nákladov
ktoré vznikajú priamo ako výsledok prevádzky vlakových služieb došlo v oblasti regulačného rámca pre určovanie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre k významným zmenám. Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo svojom prechodnom ustanovení § 112c ods. 3 v spojení s ustanovením § 53 ods. 1 písm. a) stanovuje povinnosť regulačného orgánu
ktorým je v Slovenskej republike Dopravný úrad
určiť formou všeobecne záväzného právneho predpisu úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a úhrady za prístup a služby v servisných zariadeniach
ktorých jediným prevádzkovateľom je manažér infraštruktúry
a to s účinnosťou najneskôr od 01.01.2019. Predpokladom na vydanie takéhoto všeobecne záväzného právneho predpisu je vydanie všeobecne záväzného právneho prepisu
ktorým sa ustanoví regulačný rámec pre určovanie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre. Cieľom návrhu opatrenia je vypracovať všeobecne záväzný právny predpis podľa ustanovenia § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so súčasným znením ustanovenia § 52 a nasl. zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Zbudilová, Katarína, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/132
Dátum začiatku PK: 12.09.2016
Dátum konca PK: 10.10.2016
Dátum ukončenia procesu: 08.02.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.09.2016
Ukončenie štádia: 12.09.2016
Vlastník aktivity: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.09.2016
Ukončenie štádia: 10.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 11.10.2016
Ukončenie štádia: 08.02.2017
Vlastník aktivity: Dopravný úrad (Dopravný úrad)