PI/2016/127 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 49323/2016
Podnet: § 33 a § 34 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/127
Dátum začiatku PK: 05.09.2016
Dátum konca PK: 09.09.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.09.2016
Ukončenie štádia: 05.09.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.09.2016
Ukončenie štádia: 09.09.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)