PI/2016/116 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 3052/2016-410
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/116
Dátum začiatku PK: 18.08.2016
Dátum konca PK: 02.09.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 02.09.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)