LPEU/2024/225 COM(2024)207 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa smernice 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode, smernice Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernice (EÚ) 2017/2110 o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky osobných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica 2009/16/ES a zrušuje smernica Rady 1999/35/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)207
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/225

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.05.2024
Ukončenie štádia: 17.05.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.05.2024
Ukončenie štádia: 22.05.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)