LPEU/2024/154 *COM(2024)133 Návrh ODPORÚČANIE RADY týkajúce sa posilneného rámca kvality pre stáže

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)133
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Je potrebné doplniť spolugestorstvo MŠŠVM SR k predmetnému návrhu odporúčania Rady z dôvodu, že odporúčanie sa vzťahuje aj na stáže, ktoré sú súčasťou učebných plánov formálneho vzdelávania a odbornej prípravy a zároveň sa pri všetkých typoch stáží odporúča stanovenie konkrétnych cieľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom pomôcť stážistom získať praktické skúsenosti a príslušné zručnosti.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/154

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.03.2024
Ukončenie štádia: 17.04.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.04.2024
Ukončenie štádia: 19.04.2024
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.04.2024
Ukončenie štádia: 19.04.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.04.2024
Ukončenie štádia: 24.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)