LPEU/2023/824 COM(2023)751 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Vytvorenie spoločného európskeho dátového priestoru pre mobilitu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)751
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/824

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.11.2023
Ukončenie štádia: 24.01.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.01.2024
Ukončenie štádia: 26.01.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)