LPEU/2023/759 COM(2023)703 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (ďalej len „smernica o otvorených dátach“)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)703
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/759

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.11.2023
Ukončenie štádia: 14.11.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.11.2023
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)