LPEU/2023/750 COM(2023)691 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Nový plán rastu pre západný Balkán

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)691
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Žiadosť o zmenu gestora na MF SR, MZVEZ SR bude v roli spolugestora tak, aby bolo gestorstvo k oznámeniu v súlade s gestorstvo k súvisiacemu nariadeniu COM(2023)692 - Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zriadení Nástroja na podporu reforiem a rastu pre západný Balkán.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/750

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.11.2023
Ukončenie štádia: 08.12.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.12.2023
Ukončenie štádia: 13.12.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.12.2023
Ukončenie štádia: 14.12.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.12.2023
Ukončenie štádia: 14.12.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.12.2023
Ukončenie štádia: 15.12.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)