LPEU/2023/681 COM(2023)660 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o rozsah pravidiel pre referenčné hodnoty, používanie referenčných hodnôt poskytnutých správcom so sídlom v...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)660
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/681
Dátum začiatku MPK: 21.12.2023
Dátum konca MPK: 08.01.2024
Dátum ukončenia procesu: 22.01.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.10.2023
Ukončenie štádia: 28.11.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.11.2023
Ukončenie štádia: 30.11.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.11.2023
Ukončenie štádia: 20.12.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.12.2023
Ukončenie štádia: 09.01.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.01.2024
Ukončenie štádia: 22.01.2024