LPEU/2023/571 COM(2023)516 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o európskych cezhraničných združeniach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)516
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nesúhlasí s určením za gestora návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o európskych cezhraničných združeniach. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ním riadené okresné úrady v sídle kraja, sú registrovými úradmi mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vykonávajú formálne administratívne úkony súvisiace so vznikom, zmenou a zrušením.

Cieľom navrhovanej smernice je uľahčiť uplatňovanie práva neziskových organizácií usadiť sa, ako aj účinné uplatňovanie práv na voľný pohyb stanovením opatrení na koordináciu podmienok zakladania a činnosti európskych cezhraničných združení, čím sa má zabezpečiť okrem iného automatické uznávanie ich právnej subjektivity členskými štátmi, má sa zaistiť, že sa na nebude vzťahovať jediná registračná povinnosť a majú sa stanoviť harmonizované pravidlá mobility (t. j. premiestnenie sídla). Vytvorením tejto novej právnej úpravy formy neziskových združení zameranej na ich cezhraničné činnosti a stanovením podmienok ich pôsobenia a mobility v celej únii, v rámci vnútroštátneho právneho poriadku členských štátov, tento návrh vedie k aproximácii právnych a administratívnych opatrení v členských štátoch, pokiaľ ide o neziskové združenia, a tým sa má prispieť k fungovaniu vnútorného trhu.

Na základe vyššie uvedeného máme za to, že vytvorenie tejto novej právnej úpravy formy neziskových združení zameranej na cezhraničné činnosti prináleží Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, čo dôvodíme skutočnosťou, že okrem iného Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je aj gestorom ďalších zákonov v rámci mimovládneho neziskového sektora, a to zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Mimovládne neziskové organizácie sú subjektom súkromného práva, a keďže cieľom navrhovanej smernice je popri uľahčení slobody usadiť sa a zabezpečiť, aby neziskové združenia mohli v plnej miere využívať voľný pohyb tovaru, vykonávať hospodársku činnosť a prijímať služby a aby mohli uplatňovať slobodu prijímať a poskytovať kapitál, je potrebná harmonizácia reštriktívnych ustanovení členských štátov, pokiaľ ide o ich vykonávanie hospodárskej činnosti. Preto považujeme za nevyhnutné, aby gestorom tohto návrhu bolo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a zároveň navrhujeme, aby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bolo určené za spolugestora.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/571
Dátum začiatku MPK: 05.01.2024
Dátum konca MPK: 18.01.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.09.2023
Ukončenie štádia: 25.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.09.2023
Ukončenie štádia: 27.09.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.09.2023
Ukončenie štádia: 02.10.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.10.2023
Ukončenie štádia: 03.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.10.2023
Ukončenie štádia: 04.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.10.2023
Ukončenie štádia: 05.01.2024
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.01.2024
Ukončenie štádia: 19.01.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.01.2024
Ukončenie štádia: 10.04.2024