LPEU/2023/570 *COM(2023)515 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) 2018/1724, pokiaľ ide o používanie informačného systému o vnútornom trhu a jednotnej digitálnej brány na účely určitých požiadaviek stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) / o európskych cezhraničných združeniach [COM(2023) 516]

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)515
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: MV SR uplatňuje námietku k určeniu gestorstva z uvedených dôvodov: Návrh legislatívneho aktu upravuje novelu dvoch nariadení EÚ. 1. Nariadenie (EÚ) 2018/1724 - Gestorstvo k uvedenému nariadeniu 2018/1724 bolo schválené uznesením č. 350 z 3. júla 2019 a jediným gestorom bol Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý sa potom neskôr v ďalšom volebnom období transformoval na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V uznesení bol UPVII určený ako hlavný koordinátor, pričom všetky ostatné ministerstva mu majú poskytnúť súčinnosť a zabezpečiť aplikáciu vo svojej oblasti. Za účelom implementácie nariadenia predložilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako hlavný gestor nariadenia a národný koordinátor vláde SR materiál Implementácia nariadenia EP a Rady č. 2018/1724 o zriadení jednotnej digitálnej brány v podmienkach SR, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 335/2019 z 3. júla 2019. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nemá v priamej kompetencii oblasti informácií, ktoré sa dopĺňajú, a ktorých sa bude v súvislosti s predloženým návrhom nariadenia týkať úprava v ucelenom rozsahu. Uvedené oblasti pokrývajú rôzne úseky spadajúce do pôsobnosti viacerých ústredných orgánov štátnej správy, a teda koordináciu ďalšieho postupu by mal zabezpečiť hlavný gestor určený vyššie spomenutým uznesením vlády. V tejto súvislosti nevidíme pri novelizácii nariadenia dôvod na zmenu hlavného gestora, keďže ministerstva vnútra sa týka iba časť oblastí informácií, ktoré sa dopĺňajú. Čiastkovou oblasťou týkajúcou sa pôsobnosti rezortu je v zmysle Prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2018/1724 len časť AA. Začatie činnosti, priebeh činnosti a ukončenie činnosti právnickej osoby inej ako podnik bod 1. registrácia, zmena právnej formy alebo ukončenie činnosti právnickej osoby inej ako podnik (postupy registrácie a právne formy) a bod 2. 2. presun činnosti právnickej osoby inej ako podnik do iného členského štátu, a to len v rozsahu týkajúcom sa navrhovaných európskych cezhraničných združení a nie zvyšných dotknutých právnych foriem iných ako mimovládne organizácie. 2. Nariadenie (EÚ) 1024/2012 - Vo vzťahu k časti nariadenia týkajúcej sa používania informačného systému o vnútornom trhu by mal byť uplatnením rovnakého princípu zachovaný ako hlavný gestor Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Gestorstvo k nariadeniu 1024/2012 bolo schválené uznesením č. 344 z 3. júna 2013 a za gestora bolo určené MH SR, pričom MV SR bolo určené ako spolugestor až tretí v poradí popri MŠVVŠ SR, MZ SR a UV SR . Problematikou vnútorného trhu EÚ, vybraných aspektov obchodu a služieb sa na MH SR zaoberá odbor vnútorného trhu a trhového dohľadu.) a MV SR by malo zostať v pozícii spolugestora. Na základe vyššie uvedeného zastávame názor, že hlavní gestori (MIRRI SR a MH SR) určení vyššie uvedenými uzneseniami vlády SR by mali ostať zachovaní a Ministerstvo vnútra SR žiadame určiť do pozície spolugestora na zabezpečenie plnenia úloh v rámci upravovaných oblastí dotýkajúcich sa pôsobnosti rezortu. Zároveň žiadame doplniť za spolugestora Ministerstvo spravodlivosti SR v súvislosti s prípravou rekodifikácie Občianskeho zákonníka.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/570

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.09.2023
Ukončenie štádia: 06.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.09.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.09.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.09.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.09.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.09.2023
Ukončenie štádia: 11.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.09.2023
Ukončenie štádia: 11.09.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.09.2023
Ukončenie štádia: 14.09.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.09.2023
Ukončenie štádia: 19.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.09.2023
Ukončenie štádia: 20.09.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)