LPEU/2023/520 COM(2023)444 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o delegovaní právomoci podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 z 3. apríla 2014 o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne nadväzujúcich opatreniach v civilnom letectve, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 a ktorým sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2007 a (ES) č. 1330/2007

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)444
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/520

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.07.2023
Ukončenie štádia: 16.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.07.2023
Ukončenie štádia: 24.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)