LPEU/2023/510 COM(2023)445 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)445
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba urýchleného schválenia pozície SR vzhľadom na pokročilé štádium rokovaní v Rade EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/510
Dátum začiatku MPK: 15.11.2023
Dátum konca MPK: 22.11.2023
Dátum ukončenia procesu: 21.12.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.07.2023
Ukončenie štádia: 12.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.09.2023
Ukončenie štádia: 18.09.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.09.2023
Ukončenie štádia: 15.11.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.11.2023
Ukončenie štádia: 23.11.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.11.2023
Ukončenie štádia: 21.12.2023