LPEU/2023/508 COM(2023)443 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o využívaní kapacity železničnej infraštruktúry v jednotnom európskom železničnom priestore, ktorým sa mení smernica 2012/34/EÚ a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 913/...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)443
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/508

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.07.2023
Ukončenie štádia: 22.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.09.2023
Ukončenie štádia: 27.09.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)