LPEU/2023/498 COM(2023)405 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A DVORU AUDÍTOROV Akčný plán stratégie Komisie pre boj proti podvodom – revízia z roku 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)405
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/498

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.07.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.07.2023
Ukončenie štádia: 24.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)