LPEU/2023/405 *COM(2023)333 Zmenený návrh NARIADENIE RADY o metódach a postupe sprístupňovania vlastných zdrojov založených na systéme obchodovania s emisiami, na mechanizme uhlíkovej kompenzácie na hraniciach, na prerozdelených ziskoc...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)333
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Vrátené na základe návrhu MZVEZ SR s týmto odôvodnením: "Pri tomto návrhu vypadol zo spolugescie ŠÚ SR, ktorý by tam mal byť kvôli 4. zdroju, ktorý je počítaný v rámci zdroja založeného na HND a ten má na starosti ŠÚ SR."
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/405
Dátum začiatku MPK: 11.08.2023
Dátum konca MPK: 24.08.2023
Dátum ukončenia procesu: 08.09.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.06.2023
Ukončenie štádia: 10.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.07.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.07.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.07.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.07.2023
Ukončenie štádia: 11.08.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.08.2023
Ukončenie štádia: 25.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.08.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023