LPEU/2023/402 COM(2023)336 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Strednodobá revízia viacročného finančného rámca na roky 20...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)336
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/402
Dátum ukončenia procesu: 25.07.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.06.2023
Ukončenie štádia: 27.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.06.2023
Ukončenie štádia: 29.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia: 25.07.2023