LPEU/2023/355 COM(2023)270 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2009/18/ES, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)270
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba vypracovať predbežné stanovisko v lehote do štyroch týždňov od zverejnenia príslušného právneho aktu EÚ v slovenskom jazyku.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/355
Dátum začiatku MPK: 28.06.2023
Dátum konca MPK: 04.07.2023
Dátum ukončenia procesu: 27.07.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.06.2023
Ukončenie štádia: 06.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.06.2023
Ukončenie štádia: 09.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.06.2023
Ukončenie štádia: 27.06.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.06.2023
Ukončenie štádia: 05.07.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.07.2023
Ukončenie štádia: 27.07.2023