LPEU/2023/346 COM(2023)283 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty, udelenej Komisii v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ z 20. novembra 2013 o rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o zrušení smernice 94/25/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)283
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/346
Dátum ukončenia procesu: 17.07.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.05.2023
Ukončenie štádia: 31.05.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.05.2023
Ukončenie štádia: 01.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 01.06.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023