LPEU/2023/341 COM(2023)276 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2022/109 z 27. januára 2022, ktorým sa na rok 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie v určitých vodách nepatriacich Únii, a nariadenie (EÚ) 2023/194 z 30. januára 2023, ktorým sa na rok 2023 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb uplatniteľné vo vodách Únie a pre rybárske plavidlá Únie v určitých vodách nepatriacich Únii a ktorým sa na roky 2023 a 2024 stanovujú takéto rybolovné možnosti pre určité hlbokomorské populácie rýb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)276
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/341
Dátum ukončenia procesu: 29.06.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.05.2023
Ukončenie štádia: 30.05.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.05.2023
Ukončenie štádia: 01.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 01.06.2023
Ukončenie štádia: 29.06.2023