LPEU/2023/300 COM(2023)259 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2658/87, pokiaľ ide o zavedenie zjednodušeného sadzobného zaobchádzania pri predaji tovaru na diaľku, a nariadenie (ES) č. 1186/2009, pokiaľ ide o zr...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)259
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/300

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.05.2023
Ukončenie štádia: 11.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.07.2023
Ukončenie štádia: 24.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)