LPEU/2023/289 *COM(2023)700 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Dobrovoľné preskúmanie EÚ týkajúce sa pokroku vo vykonávaní Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)700
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: V zmysle delenej gescie za implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 95 z 2. marca 2016 sú zodpovedné rezorty: - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Široko určená zodpovednosť môže mať za následok zníženie/rozptýlenie zodpovednosti.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/289
Dátum ukončenia procesu: 29.06.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.05.2023
Ukončenie štádia: 09.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.06.2023
Ukončenie štádia: 09.06.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.06.2023
Ukončenie štádia: 13.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.06.2023
Ukončenie štádia: 14.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.06.2023
Ukončenie štádia: 29.06.2023