LPEU/2023/276 COM(2023)189 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES, smernica Rady 1999/37/ES a smernica (EÚ) 2019/520, pokiaľ ide o triedu emisií CO₂ ťažkých úžitkových vozidiel s prípojnými vozidlami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)189
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba bezodkladného prijatia riadneho predbežného stanoviska vzhľadom na prebiehajúce rokovania o návrhu nariadenia v Rade EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/276
Dátum začiatku MPK: 29.06.2023
Dátum konca MPK: 06.07.2023
Dátum ukončenia procesu: 17.07.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.05.2023
Ukončenie štádia: 05.05.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.05.2023
Ukončenie štádia: 11.05.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia: 28.06.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia: 07.07.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.07.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023